Privacy

Privacy gaat over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het Bos der Onverzettelijken vindt het bewaken van uw privacy heel belangrijk. Bos der Onverzettelijken draagt zorg voor het vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Wanneer Bos der Onverzettelijken persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten.

Recht op informatie

Wij stellen u op de hoogte wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens en eventuele aanvullende gegevens. We vertellen u vooraf zoveel mogelijk welke gegevens we nodig hebben, waarom we deze gegevens nodig hebben en wat wij ermee doen. Ook informeren we u over uw rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.
Als u aan meerdere activiteiten bij Bos der Onverzettelijken deelneemt, hoeft u uw persoonsgegevens maar een keer door te geven. Als u 2 jaar geen gebruik maakt van onze diensten, gaan uw persoonsgegevens naar ons archief en na 3 jaar archief worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon van Bos der Onverzettelijken, zodat uw gegevens na deelname aan de activiteit direct verwijderd worden. Ook kunt u mailen naar [email protected] o.v.v. Privacy. Ook een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u op deze manier intrekken.

Als uw persoonsgegevens wijzigen zoals een adreswijziging of ander telefoonnummer dan kunt u dit doorgeven aan uw contactpersoon bij Bos der Onverzettelijken.

Recht op inzage

U kunt altijd uw persoonsgegevens inzien. We verzoeken u wel specifiek aan te geven om welke persoonsgegevens het gaat.

Recht op aanpassing van de gegevens

Mochten uw persoonsgegevens niet meer kloppen dan passen we deze aan op uw verzoek.

Recht op verwijderen gegevens

U heeft het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze van u hebben ontvangen. Bos der Onverzettelijken kan echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat we soms verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken wanneer uw persoonsgegevens naar uw mening worden gebruikt voor andere doeleinden dan afgesproken.

Recht op overdracht van gegevens

Dit houdt in dat Bos der Onverzettelijken uw gegevens aan u zal verstrekken, als u daarom verzoekt.

Voor uw vragen om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te vernietigen kunt u terecht bij uw contactpersoon van Bos der Onverzettelijken.

Ook kunt u uw verzoek sturen naar:
Bos der Onverzettelijken
Haagbeukweg 153
1318MA Almere

of mailen naar [email protected].

Bos der Onverzettelijken reageert uiterlijk binnen een maand op het verzoek. Bos der Onverzettelijken kan vragen of u zich wil legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kan Bos der Onverzettelijken afwijzen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer iemand Bos der Onverzettelijken bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Bos der Onverzettelijken zal de derde(n) die gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u te informeren over activiteiten vanuit Bos der Onverzettelijken.
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor stagiairs, vrijwilligers en derden die door Bos der Onverzettelijken zijn ingehuurd. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u of wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben burgers via e-mail, social media (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, sms, chat) of via www.bosderonverzettelijken.nl contact met Bos der Onverzettelijken. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Bos der Onverzettelijken worden verwerkt. Uiteraard alleen wanneer dat noodzakelijk is.

Nieuwsbrieven

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan gebruiken wij deze alleen voor het versturen van informatie van Bos der Onverzettelijken. Wij verstrekken uw e-mailadres nimmer aan derden.
Bos der Onverzettelijken houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Belangstellenden kunnen zich op verschillende nieuwsbrieven abonneren en ook weer afmelden.

Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u dit per e-mail melden bij [email protected] of schriftelijk bij:
Bos der Onverzettelijken
Haagbeukweg 153
1318MA Almere.

Bezoek aan de websites van Bos der Onverzettelijken

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, doet dit vanuit een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Bos der Onverzettelijken houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Als u onze websites bezoekt, maken we gebruik van cookies en tellers. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Onze websites en cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn bedoeld om een volgend bezoek te vergemakkelijken. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden zodat bijvoorbeeld een filmpje sneller laadt.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Onze websites en tellers

Op de websites van Bos der Onverzettelijken houden we via tellers algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren via deze tellers ook hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ook maken wij gebruik van web analytics van OneStat.com. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. OneStat verzamelt uitsluitend algemene informatie, geen persoonlijke. Deze informatie wordt samengevoegd tot totale rapportages. OneStat meet de bezoekergegevens op basis van IP-adres, cookies en of browser string. OneStat gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een individu te herleiden. Meer informatie vindt u op https://www.onestat.com/dutch/dutch_privacy.html.

Bos der Onverzettelijken en andere websites

Op de sites van Bos der Onverzettelijken treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Bos der Onverzettelijken kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over privacy aan Bos der Onverzettelijken? Neem dan contact op met [email protected].

Klachten

Als u van mening bent dat dit privacyreglement niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan horen we dit graag van u. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Den Haag.

Wijzigingen

Bos der Onverzettelijken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Check daarom regelmatig dit privacyreglement.